Wyposażenie technologiczne

Zawory bezpieczeństwa

Reaguje na nad- i podciśnienie występujące w silosie podczas załadunku pneumatycznego i rozładunku silosu.

Stanowi ochronę powłoki silosu przed zbyt dużym nadciśnieniem i podciśnieniem. Zawory upustowe VCP są ostatecznym środkiem zapobiegawczym w przypadku powstania nienormalnych warunków, niebezpiecznych dla konstrukcji silosu. Nagły wzrost ciśnienia lub podciśnienie wewnątrz silosu musi być natychmiast zniwelowane. Nawet w warunkach idealnych zawór upustowy nigdy nie zadziała, musi on być sprawny i nie zawieść w chwili potrzeby.

Opis

Zawór upustowy VCP składa się z cylindrycznej obudowy z dolnym kołnierzem połączonym z króćcem wpawanym na dachu silosu, wewnętrznej tarczy stalowej pokrywy do pracy w podciśnieniu, utrzymywanej w zadanym położeniu przez centralny pręt sprężynujący, zewnętrznego pierścienia stalowego nadciśnienia, utrzymywanego w zadanym położeniu przez trzy pręty sprężynujące, uszczelki i pokrywy osłony.

Zasada działania

W zaworze upustowym VCP, spiralne sprężyny utrzymują pokrywy zaworu zamknięte do momentu kiedy wartość ciśnienia pozostaje w zadanym zakresie. Trzy zewnętrzne pręty sprężynujące utrzymują zewnętrzną pierścieniową pokrywę szczelnie zamkniętą tak długo jak siła wywierana przez wewnętrzne ciśnienie nie przewyższy siły oporu sprężyny. W chwili przekroczenia zadanej wartości ciśnienia, pokrywa jest wypychana w górę i ciśnienie jest niwelowane. Mniejsza pokrywa zamyka centralny okrągły otwór zewnętrznej pokrywy od spodu. Jest ona utrzymywana w środku za pomocą pojedynczego pręta sprężynującego i jest dociskana do zewnętrznej pokrywy przez normalne ciśnienie w silosie. W przypadku wystąpienia podciśnienia, sprężyna jest ściskana i umożliwia opadnięcie pokrywy. Powietrze wpływające do silosu od zewnątrz umożliwia szybkie wyrównanie ciśnień i wypycha pokrywę centralną z powrotem do pozycji zamkniętej.

Zawory bezpieczeństwa do silosów

ISO

SILEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa